สำนักงานอธิการบดี

28 May 2018
Author :  

ประวัติความเป็นมา

เดิมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2505 ต่อมาได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2514 ให้จัดตั้งสำนักงานอธิการบดี โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นกองกลางและแบ่งเป็น 4 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกคลังและพัสดุ แผนกบริการนักศึกษา และแผนกห้องสมุด

ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2515 ให้มีวิทยาลัยทับแก้วโดยให้แบ่งส่วนราชการเป็น 5 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกบริการกลาง แผนกดูแลอาคารและสถานที่ แผนกห้องสมุดห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา และแผนกการเงินและพัสดุ

ปัจจุบันสำนักงานอธิการบดีแบ่งส่วนราชการออกเป็นกองและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง มีสถานะเป็นหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 5 กอง และเป็นหน่วยงานในกำกับ จำนวน 7 กอง ดังนี้     

1.  กองที่เป็นส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2532 ตามประกาศฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ได้แก่

     1.  กองกลาง
     2.  กองกิจการนักศึกษา
     3.  กองงานวิทยาเขต
     4.  กองบริการการศึกษา
     5.  กองแผนงาน         

2.  กองที่เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการจัดตั้ง กองนิติการ และแบ่งหน่วยงานในกองการเจ้าหน้าที่ และสานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ได้แก่

     1.  กองการเจ้าหน้าที่
     2.  กองคลัง
     3.  กองนิติการ
     4.  กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์
     5.  สำนักงานตรวจสอบภายใน
     6.  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
     7.  สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

โดยแบ่งพื้นที่ตั้งตามภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละกอง ดังนี้

1. กองกลาง  ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 6 และมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
2. กองการเจ้าหน้าที่  ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7 
3. กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
4. กองคลัง  ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 6 
5. กองงานวิทยาเขต  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
6. กองนิติการ  ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7 
7. กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
8. กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
9. กองแผนงาน  ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7 และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (บางส่วน) 
10.สำนักงานตรวจสอบภายใน  ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7 
11.สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 3
12. สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…