ศูนย์คอมพิวเตอร์


 

ประวัติ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับอนุมัติจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2533 โดยมีภาระกิจหลักในการ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และการวิจัยในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ประโยชน์สำหรับนักศึกษาโดยให้ได้ผลตรงตามความต้องการของ ตลาด ซึ่งจะใช้ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ในการฝึกหัด ให้ นักศึกษามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น และให้บริการในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ ในงานบริหารธุรการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการฝึกอบรมทางวิชาการ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้บริการเครือข่าย ตลอดจนให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และ คอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรมแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ และดำเนินการ วิจัยในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้านที่สามารถจัดทำได้ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการดังกล่าวในทุกวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาเขตวังท่าพระ สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 
Website
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…