คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลคณะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดยผสานศาสตร์ทางศิลปะซึ่งเป็นศาสตร์แขนงที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเชี่ยวชาญกับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้น ในปีการศึกษา 2546 ครั้งแรกเปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ โดยการผสานศาสตร์ทางการบริหารจัดการกับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ โดยผสานศาสตร์ทางศิลปะกับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 3 วิชาเอก ได้แก่ การออกแบบแอนิเมชัน การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ และการออกแบบเกม
 
ในปีการศึกษา 2550 ได้เปิดสอนสาขานิเทศศาสตร์ โดยบูรณาการศาสตร์ทางศิลปะ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้กับนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน ซึ่งมี 5 วิชาเอก ได้แก่ การโฆษณา การลูกค้าสัมพันธ์ วารสารและหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ และวิทยุและโทรทัศน์
 
นอกจากงานด้านการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยและการให้บริการวิชาการ รวมทั้งร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน สมาคม หรือองค์กรต่าง ๆ ในสาขาวิชาชีพเพื่อการเผยแพร่และส่งเสริมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสาขาที่เกี่ยวเนื่อง
 

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
ติดต่อ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หมู่ 3 ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์/โทรสาร: 0 3 259 4033
 
ชั้น 8 อาคาร กสท.โทรคมนาคม
ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก
กทม. 10500
โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2 233 4995-7

Website
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…