คณะวิทยาการจัดการ

ข้อมูลคณะ

คณะวิทยาการจัดการ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 12 ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2545 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ระดับหนึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิตและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ
 
คณะวิทยาการจัดการ มีความมุ่งมั่นที่จะเน้นให้นักศึกษาของคณะได้ฝึกฝนความรู้ และทักษะในภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศที่สอง รวมทั้งทักษะทางด้านเทคโนโลยี และการเป็นผู้ประกอบการ คณะยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ทั้งจากการฝึกงาน การดูงาน การแข่งขันภายนอก และการทำโครงการต่าง ๆ ในทุกหลักสูตรของคณะ
 

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
- ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์)
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาบัญชี
 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการ
 
ติดต่อ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หมู่ 3 ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์: 0 3 259 4028, 0 3 259 4031
โทรสาร: 0 3 259 4027

Website
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…