คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อมูลคณะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค จึงขยายเขตการศึกษาไปยังวิทยาเขตแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี ใช้ชื่อว่า วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และได้จัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีพื้นฐานความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานในฟาร์มของเกษตรกร เพื่อเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจบการศึกษา
นอกจากนี้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และพืช รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นแหล่งในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในบริเวณโดยรอบและใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย และให้โอกาสกับชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการจัดทำฟาร์มสาธิต เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- หลักสูตรสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
- หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช
- หลักสูตรธุรกิจเกษตร
- หลักสูตรภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- หลักสูตรสัตวศาสตร์
- หลักสูตรชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
 
ติดต่อ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หมู่ 3 ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์: 0 3 259 4043-50 ต่อ 41131
โทรสาร: 0 3 259 4037-8

Website
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…