วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ :

ปณิธาน

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มุ่งสนับสนุนทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิชาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า

คำขวัญ
ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมให้บริการ สร้างงานคุณภาพ
 
วิสัยทัศน์
เป็นหนึ่งด้านบริการ ทำงานอย่างสร้างสรรค์

 
พันธกิจ
  1. การบริหารจัดการพื้นที่ โดยการดูแลสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การจัดหารายได้จากการให้ผู้ประกอบการเข้ามาเช่าพื้นที่ และการดูแลบำรุงรักษาอาคารและระบบสาธารณูปโภค
  2. การบริหารจัดการห้องสำหรับจัดการเรียนการสอนและการสอบ โดยการดูแลอาคารเรียนและห้องเรียน รวมทั้งให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน และการจัดห้องสำหรับการสอบของทุกคณะวิชาในวิทยาเขต
  3. การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา โดยการดูแลหอพักนักศึกษาและการบริการต่างๆ ในหอพัก
  4. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการจัดกิจกรรม/โครงการให้กับนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ การให้บริการพื้นที่จัดกิจกรรม ออกกำลังกายและนันทนาการ และสถานที่ทบทวนบทเรียนของนักศึกษา รวมทั้งการดำเนินงานด้านทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…