ข่าวกิจการนักศึกษา (85)

ข่าวกิจการนักศึกษา

การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสติปัญญา ใฝ่การเรียนรู้ นึกคิดอย่างเป็นระบบ มีจิตสำนึกและศักยภาพในการสร้างงาน บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีวินัยรับผิดชอบต่อตนเองและเอื้ออาทรต่อสังคม ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น สุขภาพดี มีความเป็นสากล โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ประสบการณ์และการเรียนรู้ รวมทั้ง การจัดสภาพแวดล้อมตลอดจนบริการและสวัสดิการต่างๆ ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน

Page 1 of 8
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…