ความเป็นมา

สำนักงานสีเขียว (Green Office)

 


          ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานนำความรู้สำนักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้ในสำนักงานและส่งเสริมให้มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่น โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและน้ำเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ รวมถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น โดยมอบหมายให้กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณน้ำเสีย และลดขยะโดยการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การเลิกใช้สารอันตราย ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารจัดการที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงกำหนดนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…