กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายวิทยาเขตไปในส่วนภูมิภาค เพื่อสนองนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษา และมีมติเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2540 ให้ย้ายสถานที่ก่อสร้างจากจังหวัดราชบุรี ไปยังจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นจึงได้มีการก่อสร้างอาคารสถานที่ และเริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2545 โดยคณะวิทยาการจัดการ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 สาขาวิชา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งสำนักงานของคณะวิชาเป็นการภายใน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และงานบริการการศึกษาให้แก่นักศึกษา ในส่วนของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งในขณะนั้นมีหน้าที่ในการดูแลงานอาคารสถานที่และดูแลด้านการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของหน่วยงานที่ต้องสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนของคณะวิชา และหน่วยงาน จึงได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

• ครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 8 มกราคม 2546 เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีฐานะเทียบเท่าส่วนราชการระดับ "กอง" ในสำนักงานอธิการบดี

• ครั้งที่ 4/2546 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 ได้วางข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานภายในหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2546 และได้มีมติให้สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานในกำกับในสำนักงานอธิการบดี โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 4 งาน ประกอบด้วย

1. งานบริหารและธุรการ
2. งานบริการการศึกษา
3. งานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา
4. งานนโยบายและแผน

• ครั้งที่ 5/2550 ในวันที่ 12 กันยายน 2551 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร มีมติให้ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปรับโครงสร้าง แบ่งหน่วยงานภายในเป็น 7 งานดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานสวน สนาม และรักษาความปลอดภัย
3. งานอาคารและยานพาหนะ
4. งานช่าง
5. งานคลังและวัสดุ
6. งานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา
7. งานบริการการสอน
 
• ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สนอ. มีมติดังนี้
 
1. เปลี่ยนชื่อจาก "สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี" เป็น "กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี"
2. เปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็น "ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี"
3. รวมและยุบเลิกหน่วยงานจาก 9 งาน เหลือ 4 งาน ได้แก่ งานบริการกลาง งานบริการการสอน งานบริหารทั่วไป งานพัฒนานักศึกษา

บุคลากร

ประกอบด้วยผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตเพขรบุรี และบุคลากรกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี จำนวน 4 งาน

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…