ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม/คำสั่งต่าง ๆ

 • แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

  • ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณและโครงการ โดยใช้งบประมาณ เงินรายได้ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
  • แบบฟอร์มขอใช้อาคารโอทอป (OTOP)
  • แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่จัดโครงการ/กิจกรรม
  • แบบฟอร์มขอใช้โรงพลศึกษา/วัสดุและอุปกรณ์กีฬา
  • แบบเสนอขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม (หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ)
  • แบบเสนอขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
  • แบบขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (Student Activities Portfolrio)
  • แบบเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ส่วนของสโมสรนักศึกษา/ชมรม/กลุ่มกิจกรรม) ที่ใช้เงินรายได้กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
  • แบบเสนอขอนุมัติโครงการและงบประมาณ ส่วนของคณะวิชาที่ใช้เงินรายได้กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
  • แบบเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…