คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลคณะ

ประเทศไทยเห็นความสำคัญของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมกับสามารถประยุกต์ศาสตร์แขนงดังกล่าวไปใช้งานให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีภูมิปัญญาสูง มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม เพรียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณและจิตสำนึก ในความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเล็งเห็นความสำคัญใน การผลิตบัณฑิต ที่สามารถประยุกต์ความรู้และมีทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็น บุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยจผลิตบัณฑิตจากพื้นฐานของการนำศักยภาพที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพด้านศิลปะซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอยู่ ในระดับแนวหน้า ของประเทศไทย
 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้พัฒนาโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจังหวัดหนึ่งใน ภูมิภาคตะวันตก อันจะทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจำนวนหนึ่ง สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน พัฒนาความเจริญให้กับชุมชน ท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนความก้าวหน้าทางธุรกิจได้ โดยในเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน
 
การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้น ในปีการศึกษา 2546 โดยเปิด 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ต่อมาในปีการศึกษา 2550 ได้เปิดทำการเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์ 5 วิชาเอก คือ วิชาเอกการโฆษณา วิชาเอกการลูกค้าสัมพันธ์ วิชาเอกภาพยนตร์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ วิชาเอกวารสารและหนังสือพิมพ์
 

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
ติดต่อ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หมู่ 3 ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์/โทรสาร: 0 3 259 4033
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี
เลขที่ 80 ถ.ป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 
Website
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…