คณะวิทยาการจัดการ

ข้อมูลคณะ

คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science) จัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 12 ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2545 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชา ที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ระดับหนึ่ง เป็นบุคลากรที่มีความ สามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
 
คณะวิทยาการจัดการ มีความมุ่งมั่นที่จะเน้นให้นักศึกษาของคณะได้ฝึกฝนความรู้ และทักษะในภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาต่างประเทศที่สอง รวมทั้งทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการ คณะยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ทั้งจากการฝึกงาน การดูงาน การแข่งขันภายนอก และการทำโครงการต่าง ๆ ในทุกหลักสูตรของคณะ
 

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
- ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
- ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน
- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
- สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์)
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาบัญชี
 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์)
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
- สาขาวิชาบัญชี
 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์)
- สาขาบริหารธุรกิจ

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการชุมชน ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท

ระดับปริญญามหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาละ 57,500 บาท
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคการศึกษาละ 62,000 บาท
5. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาละ 65,000 บาท

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 3 ปี)
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคการศึกษาละ 125,000 บาท
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ภาคการศึกษาละ 125,000 บาท
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาละ 125,000 บาท

 

กองทุนและทุนการศึกษา

1. ทุนจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จัดสรรให้กับนักศึกษาทุกคณะวิชา
2. ทุนคณะวิทยาการจัดการ อาทิ ทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนนักศึกษาช่วยงาน ทุนจากผู้มีจิตศรัทธา และทุนจากหน่วยงานภายนอก
3. เงินกู้ยืมที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 
ติดต่อ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์: 0 3 259 4028, 0 3 253 4031
หรือ 0 3 259 4043 ถึง 50 ต่อ 41045, 41046, 41049, 41051, 41052 และ 41211
โทรสาร: 0 3 259 4027

Website
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…