วังท่าพระ

28 May 2018
Author :  

ประวัติความเป็นมา

ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังและท่าช้าง มีพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นวิทยาเขตแรกและจุดกำเนิดของมหาวิทยาลัย เป็นที่ตั้งของคณะต่างๆดังนี้

  • คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์(ชั้นปีที่2-5)
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(ชั้นปีที่ 1-5)
  • คณะโบราณคดี(ชั้นปีที่2-4)
  • คณะมัณฑนศิลป์(ชั้นปีที่2-4)

สิ่งอำนวยความสะดวก

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่ที่วังท่าพระเป็นสถาบันเพื่อการ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ 2522 และได้ใช้กลุ่มอาคาร อนุรักษ์ในบริเวณวังท่าพระ เป็นสถานที่ทำการ

วังท่าพระเดิมคือ วังตะวันตก ในถนนหน้าพระลานที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างและพระราชทานให้แก่ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้า กรมขุนกษัตรานุชิต เป็นที่ประทับในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน วังท่าพระ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรม พระยานริศรานุวัดติวงศ์ และทรงโปรดให้ซ่อมแซม และก่อสร้างเป็นรูปแบบดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท้องพระโรง - ตำหนักกลาง และตำหนักพรรณราย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ปรับปรุงเป็นห้องแสดงนิทรรศการและสำนักงานเมื่อก่อตั้งหอศิลป์ขึ้น หอศิลป์ได้ดำเนินการ จัดนิทรรศการศิลปะอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ได้แก่ การแสดงศิลปกรรมแห่ง ชาติ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการ แสดงศิลปะที่มีความสำคัญ และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่นเดียวกับการจัดแสดงผลงานของคณาจารย์ ตลอดจนผลงานวิทยานิพนธ์ และศิลปะนิพนธ์ของ นักศึกษาคณะวิชาทางศิลปะและการออกแบบ

นอกจากนั้นหอศิลป์ยังร่วมมือกับศิลปินไทย และศิลปินต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและภาคเอกชน จัดแสดงนิทรรศการประเภทต่างๆ อีกด้วย นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการแล้ว หอศิลป์ยังทำกิจกรรม ด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ การอบรมศิลปะ การผลิตหนังสือสิ่งพิมพ์ และ CD-ROM ทางศิลปะและวัฒนธรรมการวิจัย และศูนย์ ข้อมูลทางด้านศิลปะ
หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร


ที่มารูปประกอบ : http://www.myfirstbrain.com
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.art-centre.su.ac.th

ห้องสมุด วังท่าพระ

วังท่าพระ เมื่อ พ.ศ. 2507 มีฐานะเป็นแผนก สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ โดยใช้สถานที่ทำการร่วมกับแผนกอื่นๆ ในสำนักงานอธิการบดี ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารด้านหลังอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีพื้นที่ให้บริการประมาณ 50 ตารางเมตร เมื่อมหาวิทยาลัยสร้างอาคารหอสมุดวังท่าพระแล้ว จึงได้เข้าทำการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2518 แต่เนื่องจากความจำกัดของพื้นที่ที่ให้บริการ จึงได้ขยายพื้นที่ห้องบริการวารสารไปยังห้อง 3103 ชั้นใต้ดินอาคารศูนย์รวม 3 และในเวลาต่อมาได้มีการย้ายพื้นที่บริการโสตทัศนูปกรณ์ และพื้นที่การทำงานของบุคลากรไปยังชั้น 3 และชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการเดิม บริเวณด้านหลังอาคารหอสมุดฯ
ห้องสมุด วังท่าพระ


ที่มารูปประกอบ : http://www.thapra.lib.su.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.thapra.lib.su.ac.th

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี วังท่าพระ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดตั้งในปี พ.ศ. 2533 มี หน้าที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และ การวิจัยในรายวิชา ต่างๆ ที่สอนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ประโยชน์สำหรับนักศึกษา โดยให้ได้ผลตรง ตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการฝึกหัด ให้นักศึกษามีประสบการณ์เพิ่ม และให้บริการ ในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในงานบริหารธุรการ รวมทั้งส่งเสริม การผลิตสื่อการเรียน การสอน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ใน การฝึกอบรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้บริการ เครือข่าย ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และฝึกอบรมแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆและดำเนินการ วิจัยในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็น ประโยชน์ต่อชุมชนด้านที่สามารถจัดทำได้โดยสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีให้บริการดังกล่าว ทุกวิทยา เขตของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วังท่าพระ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.bdt.su.ac.th

ติดต่อ/การเดินทาง

ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง มีพื้นที่ ประมาณ 8 ไร่ เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ตั้งอยู่เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์กลาง : 0-2623-6115-22 โทรสาร : 0-2225-7258

แผนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่าพระ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…